Kancelaria

Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy św. porannej i wieczornej.

Sprawy małżeńskie: w piątki rano i w soboty po południu.

W niedziele, święta i uroczystości oraz w pierwszy piątek miesiąca kancelaria jest nieczynna.
 

CHRZEST

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, by ich dziecko zostało ochrzczone w pierwszych tygodniach. Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone. /KKK 1213, KPK 867/

Chrzty udzielane są w każdą III niedzielę miesiąca na Mszy o godzinie 11:30.
Poza wyznaczonym terminem - w wyjątkowych sytuacjach

Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Ułatwia to późniejsze załatwianie wielu kancelaryjnych spraw. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
 
Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka.

W kancelarii parafialnej należy przedstawić:

- odpis Aktu Urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
- dowody osobiste rodziców dziecka,
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii)

Aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego powinien:

- mieć ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić),
- być katolikiem, bierzmowanym, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć (KPK 874),
- młodzież szkolna przedstawia również zaświadczenie o katechizacji - indeks;
- osoby przebywające za granicą powyżej 1 roku, powinny dostarczyć zaświadczenie od duszpasterzy placówek zagranicznych

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

- Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego,
- Młodzież nie mająca sakramentu bierzmowania i nie uczęszczająca na katechezę;
Termin przygotowania katechetyczno - liturgicznego rodziców i chrzestnych podawany jest w ogłoszeniach parafialnych
 

BIERZMOWANIE

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej łączą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. /KKK 1285/
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się corocznie w naszej parafii. Jest on udzielany zazwyczaj pod koniec roku szkolnego. W przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu uczestniczy młodzież wszystkich klas gimnazjalnych a także ci, którzy z różnych względów nie przyjęli wcześniej tego sakramentu.

Spotkania odbywają się w grupach:

- kl. III gimnazjum dwa razy w miesiącu,
- kl. II i I gimnazjum raz w miesiącu;
Spotkania rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 17.00 - później spotkanie w salce (45 min.)

Do istotnych elementów przygotowania do bierzmowania należy:

- życie sakramentalne (comiesięczna spowiedź, Msza św. w niedzielę i święta),

- świadectwo życia (opinia nauczycieli, katechetów, i in.),

- wiedza religijna (obecność na spotkaniach, znajomość Małego Katechizmu);

Lekceważenie tych elementów przygotowania (dwie nieobecności na spotkaniach, nieznajomość "Małego Katechizmu", brak pozytywnej opinii, zaniedbania w życiu sakramentalnym) powodują skreślenie kandydata z listy przygotowujących się do bierzmowania.

Każde spotkanie, spowiedź św. i wydarzenie podczas przygotowania do bierzmowania potwierdzamy podpisem księdza prowadzącego spotkanie.

Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować do prowadzących spotkania księży: Ks. Mirosław: tel. (018) 264 79 05; Ks. Grzegorz: tel. (018) 265 14 27;e-mail: grzybowski.g@wp.pl
 

SAKRAMENT POKUTY

Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia./KKK 1446/
Z sakramentu pojednania można skorzystać codziennie na pół godziny przed każdą Mszą Świętą oraz w trakcie jej trwania. Spowiedź odbywa się również w każdą niedzielę i święta w czasie Mszy świętej i nabożeństw.

Spowiedź święta przed pierwszym piątkiem miesiąca:

W kościele parafialnym:
- w czwartek od godziny 17.00
- w piątek od godziny 17.00
Zimą od godziny 16.00

W kościele w Morawczynie:
- w pierwszy piątek od 19.00
Zimą od 18.00
 

SAKRAMENT CHORYCH

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. [JK 5,14-15]
Chorych i starszych parafian odwiedzamy z posługą sakramentalną w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 800 rano.
 


W NAGŁYCH WYPADKACH O KAŻDEJ PORZE

Sakrament chorych (Pokutę, Komunię Świętą, Namaszczenie) powinni przyjąć ludzie chorzy, starsi i udający się do szpitala. O udzielenie sakramentu chorych powinna się zatroszczyć rodzina lub sąsiedzi.
Sakrament chorych udziela łaski Ducha Świętego, która pomaga człowiekowi do zbawienia, umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko lepiej znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężyć i odzyskać zdrowie jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia jego duszy.

Sakrament chorych można przyjmować wielokrotnie.
Co należy przygotować na przybycie kapłana do domu chorego?

Stolik nakryty białym obrusem, na nim krzyż,
obok zapalona świeca,
spodeczek, na nim nieco waty,
woda święcona i kropidło
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela./Mk 10, 9/

 

wydrukuj Sakrament Małżeństwa: Adobe Reader, MS Word

 

Pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni:

- Zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed terminem ślubu,
- Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego na dwa miesiące przed terminem zawarcia związku małżeńskiego (jeżeli ma to być ślub konkordatowy),
- Ukończyć kurs przedmałżeński (cztery konferencje)
- Skorzystać z indywidualnego poradnictwa rodzinnego (trzy spotkania)
- Mają obowiązek przystąpić do sakramentu pokuty (po zapowiedziach i przed ślubem)

Do kancelarii należy przynieść:

- Metrykę chrztu świętego (jeśli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) z adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania
- Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
- Dokumenty tożsamości
- Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 3 miesiące).
- świadectwa nauki religii z ostatniej klasy lub indeks katechizacji
Narzeczeni winni zgłosić się do ks. Proboszcza na drugie spotkanie najpóźniej tydzień przed datą ślubu. Celem tego spotkania jest omówienie liturgii ślubu.

 

POGRZEB

Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

 

Formalności potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

- zgłosić jak najszybciej ustalając czas pogrzebu z duszpasterzem

- dostarczyć kartę zgonu do kancelarii parafialnej (koniecznie przed pogrzebem)

- dostarczyć zaświadczenie o zaopatrzeniu Świętymi Sakramentami (o ile osoba zmarła w szpitalu lub w innej parafii)

- obecność innego księdza (z rodziny lub bliskiego znajomego) uzgodnić z miejscowym duszpasterzem

- pięknym zwyczajem, szczególną pomocą dla zmarłych i wyrazem troski o ich zbawienie są Msze św. zamawiane przy okazji pogrzebu. Te Msze św. są odprawiane w późniejszym terminie lub przesyłane księżom, którzy nie mają intencji.